ZAKRES PROWADZONYCH SPRAW

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych oraz kompleksową reprezentację klientów w sprawach o:

 

 

– rozwód, separację;

 

 

– podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie;

 

 

– alimenty oraz podwyższenie i obniżenie alimentów;

 

 

– kontakty z dziećmi oraz wykonywanie kontaktów;

 

 

– pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;

 

 

– ustalenie miejsca zamieszkania dziecka;

 

 

– rozstrzygnięcie w istotnych prawach dziecka w braku porozumienia rodziców (np. co do wyboru szkoły, sposobu leczenia, zezwolenie na złożenie wniosku o paszport);

 

 

– zarząd majątkiem dziecka.

Prawo cywilne:

Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych oraz kompleksową reprezentację klientów w sprawach:

 

 

– o zapłatę;

 

 

– o roszczenia wynikające z umów (rękojmia, gwarancja, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy);

 

 

– z zakresu prawa rzeczowego;

 

 

– sporządzanie i opiniowanie projektów umów i regulaminów.

Prawo lotnicze – odszkodowania:

Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych oraz kompleksową reprezentację klientów w sporach z przewoźnikami lotniczymi:

 

 

– w sprawach o odszkodowania za odwołanie, opóźnienie lotu powyżej 3 godzin lub niewpuszczenie pasażera na pokład (tzw. overbooking) na podstawie unijnego Rozporządzenia nr 261/2004;

 

 

– w sprawach o roszczenia pasażerów wynikające z Konwencji Montrealskiej (odszkodowania za śmierć i uszkodzenie ciała pasażerów, uszkodzenie bagażu i ładunku, szkody wynikające z opóźnienia lotów);

 

 

– reprezentację pasażera na etapie postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez przewoźnika oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym;

 

– reprezentację pasażerów w postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzonych przez Rzecznika Praw Pasażerów, które na celu polubowne rozwiązanie sporów konsumenckich i zawarcie ugody.

Prawo spadkowe:

Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych oraz kompleksową reprezentację klientów w sprawach o:

 

 

– stwierdzenie nabycia spadku;

 

 

– odrzucenie i przyjęcie spadku;

 

 

– dział spadku;

 

 

– zachowek.

Odszkodowania oraz zadośćuczynienia:

Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych oraz kompleksową reprezentację klientów w sprawach o:

 

 

-roszczenia z umów ubezpieczenia OC , AC, NW przeciwko ubezpieczycielom w tym reprezentację w

postępowaniu reklamacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela;

 

 

– odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych;

 

 

– odszkodowania z tytuł wypadków przy pracy;

 

 

– zadośćuczynienie i roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Wierzytelności i egzekucja:

Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych oraz kompleksową reprezentację  wierzycieli i dłużników:

 

 

– obsługa procesu odzyskania wierzytelności w postępowaniu sądowym a następnie egzekucyjnym;

 

 

– reprezentacja dłużników w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;

 

 

– reprezentacja dłużników w sporze z firmami windykacyjnymi i funduszami sekurytyzacyjnymi;

 

 

– sporządzanie i opiniowanie projektów ugód i porozumień.

Prawo gospodarcze i prawo przedsiębiorców:

Kancelaria oferuje usługi doraźnej jak i stałej obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych – przedsiębiorców i spółek handlowych. W zakres oferowanych usług wchodzą:

 

 

– sporządzanie umów spółek handlowych i projektów uchwał;

 

 

– sporządzanie i opiniowanie umów w transakcjach handlowych;

 

 

– reprezentacja w postępowaniu przed sądem rejestrowym;

 

 

– doradztwo w zakresie prawa pracy.

Prawo karne i prawo wykroczeń:

Kancelaria oferuje obronę i reprezentację pokrzywdzonych w sprawach:

 

 

– karnych;

– o wykroczenia;

– o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia karny pozbawienia wolności;

– o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;

– o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;

– o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego.

W celu ustalenia warunków zleconej pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.