MEDIACJE

Czym są mediacje?

 

Mediacje są alternatywnym sposobem rozwiązywania konfliktów, w którym strony mają bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcie sporu i treść zawartej ugody. Jest procesem znacznie krótszym od tradycyjnego postępowania sądowego, przez co strony oszczędzają cenny czas i pieniądze. Pozwala na rozwiązanie sporu na jednym bądź kilku spotkaniach, w przeciwieństwie do sporów sądowych trwających do kilku lat.

 

Cechy mediacji

 

Poufność – Przebieg mediacji jest poufny. Mediator jest objęty tajemnicą mediacji. Nie może ujawnić informacji, o których dowiedział się w związku z pełnieniem swojej roli.

 

Bezstronność – Mediator pełni funkcję bezstronnego arbitra. Nie opowiada się za stanowiskiem żadnej ze stron konfliktu. Z równym zaangażowaniem stara się pomóc stronom do wypracowania rozwiązania sporu.

 

Neutralność – Mediator nie jest osobą proponująca rozwiązanie sporu. Zadaniem mediatora jest przybliżenie stron konfliktu do tego aby wspólnie wypracowały satysfakcjonujące je rozwiązanie.

 

Dobrowolność – Uczestnictwo w mediacji jest dla stron dobrowolne. Oznacza to także, że w każdym momencie strona może od mediacji odstąpić.

 

Zakres spraw

 

Kancelaria oferuje prowadzenie mediacji w sprawach z zakresu:

  1. Prawa rodzinnego – w tym sporów o kontakty z dziećmi i opiekę, alimenty, rozstrzygnięcia w istotnych sprawach dzieci,
  2. Prawa cywilnego – w tym sporów na tle umów, odszkodowań, prawa ubezpieczeń, podziału majątku,
  3. Sporów konsumenckich – w tym sporów na tle umów frankowych, a także innych sporów na osi konsument – przedsiębiorca,
  4. Prawa gospodarczego – w tym spory pomiędzy przedsiębiorcami wszystkich szczebli na tle m. in. sporów dotyczących wykonywania umów handlowych, zapłaty dla kontrahentów, sporów korporacyjnych.

 

Z cennikiem mediatora można zapoznać się w zakładce „Wynagrodzenie”.

Facebook
LinkedIn