ODSZKODOWANIA LOTNICZE

Pasażerowie lotów odwołanych lub opóźnionych o powyżej 3 godziny w stosunku do pierwotnego planu lotu oraz w przypadku tzw. overbookingu, czyli niewpuszczenia pasażera na pokład mimo, iż stawił się do wejścia, są uprawnieni do dochodzenia wobec przewoźnika odszkodowania w zryczałtowanej kwocie określonej przez rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.,  ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku  odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

 

KWOTY ODSZKODOWANIA

Kwota należnego pasażerowi odszkodowania jest zależna od długości lotu, którą mierzy się metodą po ortodromie (tzn. jako najkrótszą drogą pomiędzy dwoma punktami na kuli ziemskiej, w linii prostej):

– do 1500 km – odszkodowanie wynosi 250 euro,

– od 1501 km do 3500 km – odszkodowanie wynosi 400 euro,

– dla lotów pozawspólnotowych o odległości ponad 3500 km – odszkodowanie wynosi 600 euro.

Jeżeli przewoźnik zaproponuje pasażerowi zmianę planu podróży na lot alternatywny, którego opóźnienie nie przekroczy odpowiednio 2, 3 lub 4 godzin w odniesieniu do ww. odległości lotów, przewoźnik może pomniejszyć wypłacone odszkodowanie o 50%. Sytuacje takie zdarzają się jednak rzadko, ponieważ przewoźnicy często nie są w stanie zapewnić alternatywnych lotów ad hoc.

 

KIEDY ODSZKODOWANIE NIE PRZYSŁUGUJE

Zgodnie z przepisany rozporządzenia 261/2004 przewoźnik może uwolnić się od obowiązku zapłaty odszkodowania, kiedy jest w stanie wykazać, że lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności. Za takie rozporządzenie uważa:

 • destabilizację polityczną,
 • warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot,
 • zagrożenia bezpieczeństwa,
 • nieoczekiwane wady mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu,
 • zderzenie samolotu z ptakiem, jeśli w wyniku tego zderzenia samolot doznał usterki,
 • strajki mające wpływ na działalność przewoźnika.

 

KIEDY ODSZKODOWANIE PRZYSŁUGUJE

Przewoźnicy najczęściej odmawiają wypłaty odszkodowania, powołując się na zdarzenia, które w rzeczywistości nie spełniają kryteriów nadzwyczajnych.

Nadzwyczajnymi okolicznościami nie są:

 • usterki techniczne floty (np. pęknięcia szyb, usterki silników, drzwi),
 • usterki dotyczące infrastruktury, z której korzysta przewoźnik i za której utrzymanie w należytym stanie technicznym jest odpowiedzialny,
 • strajki załogi związane z prowadzoną przez przewoźnika polityką wynagradzania,
 • braki w załodze, będące skutkiem choroby, przekroczenia czasu pracy załogi.

 

DOWODY

Jeżeli twój lot został anulowany lub opóźniony, pamiętaj aby zachować dokumenty, które usprawnią proces dochodzenia zapłaty od przewoźnika i pozwolą uzyskać korzystne rozstrzygnięcie bez konieczności prowadzenia długiego procesu sądowego. Są to:

 • karta pokładowa (boarding pass),
 • dokument potwierdzonej rezerwacji,
 • zaświadczenie o opóźnieniu lotu – wydawane na prośbę pasażera na lotnisku w punkcie obsługi,
 • zdjęcie tablicy odlotów z informacją o rzeczywistym czasie przylotu.

 

JAK DZIAŁAM?

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów z przewoźnikami lotniczymi. Wiem, że w ok. 90 % przypadków przewoźnicy nie są w stanie wykazać, że zakłócenie lotu było spowodowanie nadzwyczajnymi okolicznościami.

Umiejętności zdobyte w czasie prowadzenia kilkuset sporów przeciwko linią lotniczym na przestrzeni ostatnich lat pozwalają mi wnikliwie ocenić każdy przypadek oraz podjąć zdecydowane kroki prawne, aby chronić interesy klienta.

Wstępna analiza podstaw dochodzenia odszkodowania jest dla Klienta bezpłatna.

Klient ponosi koszty pomocy prawnej tylko w przypadku wygranej sprawy.