ODSZKODOWANIA LOTNICZE

Pasażerowie lotów odwołanych lub opóźnionych o powyżej 3 godziny w stosunku do pierwotnego planu lotu oraz w przypadku tzw. overbookingu, czyli niewpuszczenia pasażera na pokład mimo, iż stawił się do wejścia, są uprawnieni do dochodzenia wobec przewoźnika odszkodowania w zryczałtowanej kwocie określonej przez rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.,  ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku  odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo także do pełnego zwrotu kosztów biletu.

 

 

 

KWOTY ODSZKODOWANIA

 

Kwota należnego pasażerowi odszkodowania jest zależna od długości lotu, którą mierzy się metodą po ortodromie (tzn. jako najkrótszą drogą pomiędzy dwoma punktami na kuli ziemskiej, w linii prostej):

– do 1500 km – odszkodowanie wynosi 250 euro,

– od 1501 km do 3500 km – odszkodowanie wynosi 400 euro,

– dla lotów pozawspólnotowych o odległości ponad 3500 km – odszkodowanie wynosi 600 euro.

Jeżeli przewoźnik zaproponuje pasażerowi zmianę planu podróży na lot alternatywny, którego opóźnienie nie przekroczy odpowiednio 2, 3 lub 4 godzin w odniesieniu do ww. odległości lotów, przewoźnik może pomniejszyć wypłacone odszkodowanie o 50%. Sytuacje takie zdarzają się jednak rzadko, ponieważ przewoźnicy często nie są w stanie zapewnić alternatywnych lotów ad hoc.

 

 

KIEDY ODSZKODOWANIE PRZYSŁUGUJE

 

Przewoźnicy najczęściej odmawiają wypłaty odszkodowania, powołując się na zdarzenia, które w rzeczywistości nie spełniają kryteriów nadzwyczajnych.

Nadzwyczajnymi okolicznościami nie są:

 • usterki techniczne floty (np. pęknięcia szyb, usterki silników, drzwi),
 • usterki dotyczące infrastruktury, z której korzysta przewoźnik i za której utrzymanie w należytym stanie technicznym jest odpowiedzialny,
 • strajki załogi związane z prowadzoną przez przewoźnika polityką wynagradzania,
 • braki w załodze, będące skutkiem choroby, przekroczenia czasu pracy załogi,
 • zderzenie samolotu ze schodami ruchomymi na lotnisku,
 • brak rezerwy czasowej do wykonania lotu zgodnie z planem,
 • brak rezerwy materiałowej (np. zapasowych samolotów).

 

 

KIEDY ODSZKODOWANIE NIE PRZYSŁUGUJE

 

Zgodnie z przepisany rozporządzenia 261/2004 przewoźnik może uwolnić się od obowiązku zapłaty odszkodowania, kiedy jest w stanie wykazać, że lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności. Za takie rozporządzenie uważa:

 • destabilizację polityczną,
 • warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot,
 • zagrożenia bezpieczeństwa,
 • nieoczekiwane wady mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu,
 • zderzenie samolotu z ptakiem, jeśli w wyniku tego zderzenia samolot doznał usterki,
 • strajki mające wpływ na działalność przewoźnika.

 

 

ZWROT KOSZTÓW W PRZYPADKU ODWOŁANIA LOTU

 

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do zwrotu pełnego kosztu biletu. Przewoźnik powinien dokonać tego zwrotu w terminie 7 dni. Jest to prawo niezależne od prawa do odszkodowania, nawet w przypadku gdy lot nie odbył się ze względu na nadzwyczajne okoliczności.

 

 

ODMOWA WSTĘPU NA POKŁAD

 

Przewoźnik odmówił Ci wstępu na pokład samolotu, mimo że stawiłeś się do odprawy i posiadałeś rezerwację? Również masz prawo do odszkodowania. Uprawnienie przysługuje każdym przypadku kiedy przewoźnik bezzasadnie odmawia wstępu na pokład, jak np. wysprzedanie zbyt dużej ilości miejsc (overbooking), niepoinformowanie pasażera o zmianie godziny lotu, bramki odprawy czy bezpodstawne stwierdzenie, że pasażer nie posiada dokumentu uprawniającego do pobytu w kraju przeznaczenia podróży.

 

 

DOWODY

 

Jeżeli twój lot został anulowany lub opóźniony, pamiętaj aby zachować dokumenty, które usprawnią proces dochodzenia zapłaty od przewoźnika i pozwolą uzyskać korzystne rozstrzygnięcie bez konieczności prowadzenia długiego procesu sądowego. Są to:

 • karta pokładowa (boarding pass),
 • dokument potwierdzonej rezerwacji,
 • zaświadczenie o opóźnieniu lotu – wydawane na prośbę pasażera na lotnisku w punkcie obsługi,
 • zdjęcie tablicy odlotów z informacją o rzeczywistym czasie przylotu.

 

 

JAK DZIAŁAM?

 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów z przewoźnikami lotniczymi. Wiem, że w ok. 90 % przypadków przewoźnicy nie są w stanie wykazać, że zakłócenie lotu było spowodowanie nadzwyczajnymi okolicznościami.

Umiejętności zdobyte w czasie prowadzenia kilkuset sporów przeciwko linią lotniczym na przestrzeni ostatnich lat pozwalają mi wnikliwie ocenić każdy przypadek oraz podjąć zdecydowane kroki prawne, aby chronić interesy klienta.

Wstępna analiza podstaw dochodzenia odszkodowania jest dla Klienta bezpłatna.

 

 

Facebook
LinkedIn