WYNAGRODZENIE

ADWOKAT SONIA KONIECZNIAK CENNIK

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu i Kancelaria Adwokacka w Legnicy ustala wynagrodzenie każdorazowo indywidualnie z Klientem. Jest ono uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy adwokata, dziedziny prawa oraz przypuszczalnego wymaganego czasu zaangażowania adwokata.

 

Koszty prowadzenia sprawy każdorazowo ustalane są z Klientem i objęte są umową dwustronną.

 

ADWOKAT SONIA KONIECZNIAK CENNIK PORADA PRAWNA 

Koszt jednorazowej porady prawnej jaki oferuje Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu i Kancelaria Adwokacka w Legnicy wynosi od 150 do 200 zł + 23% VAT, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Czas jednorazowej konsultacji prawnej wynosi do 1 godziny zegarowej.

 

ADWOKAT SONIA KONIECZNIAK CENNIK STAŁE ZLECENIA, UMOWA O WSPÓŁPRACY

Przy ustaleniu warunków stałej współpracy Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu i Kancelaria Adwokacka w Legnicy oferuje także ustalenie wynagrodzenia w oparciu o stawkę godzinową lub ryczałt miesięczny.

 

ADWOKAT SONIA KONIECZNIAK CENNIK ROZWODY, SPRAWY CYWILNE, SPRAWY KARNE I INNE

Zlecenie reprezentacji Klienta wymaga każdorazowej wyceny z uwzględnieniem rodzaju sprawy, etapu postępowania i stopnia skomplikowania.

 

Stawki minimalne za czynności adwokackie zostały ustalone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Dla spraw o zapłatę wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

 

Opłaty za sporządzenie opinii prawnych lub projektów umów, aktów, dokumentów są uzgadniane indywidualnie, w zależności od nakładu pracy adwokata.

 

Do ustalonej ceny usługi należy doliczyć każdorazowo stawkę podatku VAT 23%.

 

Wynagrodzenie jest płatne z góry przy zleceniu sprawy. W szczególnych sytuacjach możliwe jest zawarcie umowy o płatność ratalną.

MEDIATOR SONIA KONIECZNIAK CENNIK

 

MEDIACJE POZASĄDOWE

Od wnioskodawcy pobierana jest opłata rejestracyjna w kwocie 120 zł +VAT. Opłata ta jest bezzwrotna.

 

Opłata mediacyjna w sprawach niemajątkowych i rodzinnych: 

  • 120 zł + VAT za godzinę zegarową, za spotkanie wstępne;
  • 240 zł + VAT za pierwszą sesję mediacyjną (trwającą do 2 godzin zegarowych);
  • 120 zł + VAT za każdą kolejną rozpoczętą godzinę sesji mediacyjnej.

Opłata mediacyjna w sprawach majątkowych ustalana jest stosownie do wartości przedmiotu sporu oraz nakładu pracy mediatora. Minimalna wysokość opłaty mediacyjnej w sprawach majątkowych wynosi 400 zł + VAT, a maksymalna 10% wartości przedmiotu sporu + VAT.

 

Mediatorowi przysługuje także zwrot wydatków (np. koszt dojazdów), w wysokości uzgodnionej w umowie o mediacje.

 

Do podanych cen należy doliczyć stawkę podatku VAT 23%.

 

Wynagrodzenie płatne jest przez strony mediacji z góry – zazwyczaj po połowie, w zależności od wzajemnych ustaleń.

 

MEDIACJE SĄDOWE

W przypadku mediacji skierowanej przez Sąd opłatę, wydatki i koszty postępowania mediacyjnego rozlicza mediator według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 921) i są one ponoszone przez strony, które nie zostały zwolnione przez Sąd od kosztów sądowych.

 

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego.

 

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł, a za każde kolejne – 100 zł, łącznie nie więcej niż 450 zł.

 

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

  • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
  • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 zł za jedno posiedzenie;
  • korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł.

 

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 zł.

 

Podane kwoty są kwotami netto, należy doliczyć do nic podatek VAT 23%.

Skontaktuj się z kancelarią

Facebook
LinkedIn