OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ A PRAWO DO KONTAKTU Z DZIECKIEM.

OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ A PRAWO DO KONTAKTU Z DZIECKIEM.

W ostatnim czasie wiele razy spotkałam się z przekonaniem, że rodzic, którego władza rodzicielska została ograniczona, nie ma prawa do kontaktowania się ze swoim dzieckiem. Pogląd ten jest całkowicie błędny.

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść w dwóch przypadkach:

  1. Kiedy rodzicie żyją w rozłączeniu – np. jeśli w czasie rozwodu rodzice nie dojdą do porozumienia co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej sąd ograniczy władzę tego rodzica, pod którego opieką dziecko na stałe nie przebywa, do określonych obowiązków i praw. Najczęściej rodzic taki zachowuje prawo do decydowania o istotnych sprawach dziecka, jak kierunek kształcenia, wybór sposobu leczenia czy wyjazdy zagraniczne.
  2. Jeśli dobro dziecka jest zagrożone – z tym przypadkiem mamy do czynienia najczęściej jeśli rodzice nieprawidłowo wykonują swoje obowiązki rodzicielskie, dziecko jest zaniedbane, rodzic nie interesuje się jego edukacją czy zdrowiem. Sąd jest uprawniony wydać wówczas odpowiednie zarządzenia, np. skierować rodziców na terapię, poddać władzę rodzicielską nadzorowi kuratora.

W obu przypadkach jednak rodzic zachowuje pełne prawo utrzymywania kontaktu ze swoim dzieckiem. Co więcej ma taki obowiązek, co wynika z art. 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kontakt rodzica z dzieckiem może być realizowane zarówno przez osobiste spotkania, z prawem do zabierania dziecka poza jego stałe miejsce zamieszkania, a także przez kontakt telefoniczny czy za pomocą komunikatorów internetowych i przez utrzymywanie korespondencji. Jeśli rodzice nie potrafią dojść do porozumienia co do terminów spotkań z dzieckiem, rozstrzyga o tym sąd rodzinny. W sytuacjach wzmożonego konfliktu rodziców sądy ustalają terminy spotkań bardzo szczegółowo, wskazując konkretne dni i godziny kontaktów z dziećmi.

Co istotne, w przypadku naruszenia przez któregokolwiek z rodziców orzeczenia o kontaktach z dzieckiem, z jednej strony przez ich utrudnianie, z drugiej przez nierealizowanie, sąd może zagrozić rodzicowi nakazaniem zapłaty na rzecz drugiego określonej sumy pieniężnej. Jest to swoista sankcja, która ma zabezpieczać prawo dziecka do utrzymywania kontaktu z obojgiem rodziców, ale i przymusić rodziców do realizacji ich obowiązków.

Sporom na tle władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi towarzyszy wiele emocji. Warto skorzystać z pomocy adwokata, który doradzi w jaki sposób w danym przypadku uregulować te kwestie.

Facebook
LinkedIn