Przewlekłe prowadzenie postępowania przez administrację publiczną.

Przewlekłe prowadzenie postępowania przez administrację publiczną.

Kiedy ma miejsce?

O przewlekłości postępowania możemy mówić, jeśli jest ono prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ocenie podlega zachowanie terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Organy administracji mają działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami załatwienia sprawy.

W praktyce z przewlekłym prowadzeniem postępowań mamy do czynienia gdy organ nie podejmuje żadnych czynności, ale również wówczas, gdy podejmuje nieefektywne działania, które nie zmierzają do zebrania niezbędnego materiału dowodowego, nie wyjaśniają istotnych okoliczności i nie prowadzą do zakończenia postępowania.

Z praktyki

Z taką sytuacją miałam do czynienia w ostatnio wygranej przez mnie sprawie w sprawie dotyczącej zezwolenia na pobyt czasowy i pracę złożonego przez obywatela Ukrainy. Ponieważ Wojewoda prowadził postępowanie od 2018 roku, składane w toku postępowania ponaglenia nie odnosiły skutku, zdecydowaliśmy się na złożenie skargi do Sądu Administracyjnego. W wydanym wyroku Sąd w pełni podzielił argumentację przedstawioną przeze mnie w skardze wskazując, że w postępowaniu doszło do rażącej przewlekłości, a dodatkowo:

„Sytuacja, w której strona czeka tak długo, jak w rozpoznawanej sprawie, na podjęcie choćby standardowych czynności sprawdzających, a następnie wyjaśniających, nie da się pogodzić z regułami demokratycznego państwa prawa i jednoznacznie wskazuje na rażące naruszenie prawa. Zachowanie organu nie zasługuje na aprobatę i w sposób oczywisty podważa zaufanie jednostki do organów administracji publicznej.

Nie stanowią usprawiedliwienia postawy organu – powtarzane od wielu lat – tłumaczenia, że liczba wniosków o pozwolenie na pracę i pobyt dla cudzoziemców jest bardzo duża, że następuje fluktacja pracowników oraz że czynione są starania dla poprawy mobilności organu w tym zakresie. Właściwa organizacja zadań i zapewnienie odpowiedniej kadry należy bowiem do zadań publicznych, które nie mogą być realizowane ze szkodą dla jednostki.”

Sąd, zgodnie z wnioskiem strony zobowiązał organ do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku.

Sąd przyznał mojemu Klientowi kwotę 2100 zł od organu, jako rekompensatę za dolegliwości jakich doznał on wobec rażącej przewlekłości postępowania.

(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu III SAB/Wr 1549/20)

Kontakt

Zapraszam do kontaktu, jeśli mają Państwo podobny problem z terminowym załatwieniem sprawy przez administrację publiczną.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, świadczę także porady w trybie zdalnym oraz online za pośrednictwem komunikatorów Skype oraz ZOOM.

Fot. Pixaby

Facebook
LinkedIn