Bez kategorii

DODATEK AKTYWIZACYJNY

Czym jest? Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem, które przysługuje osobie bezrobotnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy. Warunkiem przyznania świadczenia jest także uprzednie przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dodatek ten może otrzymać osoba, która: jest bezrobotna i posiada przyznane prawo do zasiłku, po czym z własnej inicjatywy podejmie zatrudnienie

Przewlekłe prowadzenie postępowania przez administrację publiczną.

Kiedy ma miejsce? O przewlekłości postępowania możemy mówić, jeśli jest ono prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ocenie podlega zachowanie terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Organy administracji mają działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami załatwienia sprawy. W praktyce

Facebook
LinkedIn