DODATEK AKTYWIZACYJNY

DODATEK AKTYWIZACYJNY

Czym jest?

Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem, które przysługuje osobie bezrobotnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy. Warunkiem przyznania świadczenia jest także uprzednie przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek ten może otrzymać osoba, która:

  1. jest bezrobotna i posiada przyznane prawo do zasiłku, po czym z własnej inicjatywy podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  2. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będzie otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Świadczenie można otrzymywać przez:

  1. połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek, w wysokości do 50% tego zasiłku, jeśli bezrobotny z ustalonym prawem do zasiłku własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
  2. cały okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli bezrobotny podjął zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

W celu uzyskania świadczenia, należy złożyć we właściwym urzędzie pracy wniosek na specjalnym formularzu.

W jakich przypadkach możemy spodziewać się odmowy przyznania dodatku aktywizacyjnego?

Dodatek ten, zgodnie z przepisami ustawy, nie przysługuje w następujących przypadkach, jeśli osoba bezrobotna:

  1. podejmie zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy;
  2. podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego była zatrudniona lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy;
  3. podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;
  4. przebywa na urlopie bezpłatnym.
Na każdą sytuację należy patrzeć indywidualnie.

Jeden z moich Klientów, po zakończeniu stosunku pracy u pracodawcy będącego agencją pracy, przebywał 2 miesiące na zwolnieniu lekarskim. Następnie, począwszy od 3 miesiąca zarejestrował się w urzędzie pracy, przyznano mu prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Po kilku miesiącach Klient samodzielnie znalazł zatrudnienie, korzystając z tej samej agencji pracy, jednak u innego pracodawcy. W urzędzie pracy otrzymał informację, że w takim przypadku dodatek aktywizacyjny nie będzie należny. Za moją poradą zdecydował się jednak na złożenie wniosku. Zgodnie z deklaracjami urzędu wydano decyzję odmowną. Zdecydowaliśmy się na złożenie odwołania do Wojewody, mieliśmy rację ?. Wojewoda podzielił naszą argumentację, uchylając odmowną decyzję urzędu pracy. Urząd niezwłocznie zmienił decyzję a Klient otrzymał w całości świadczenie za zaległe miesiące.

Warto odwołać się od decyzji negatywnej.

Jest to kolejny przykład, który potwierdza, że w tekstach ustaw żadne słowo nie znajduje się przez przypadek. W tej sprawie takim słowem było „bezpośrednio”. Jak wskazałam już powyżej dodatek aktywizacyjny nie przysługuje osobie bezrobotnej, która podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego była zatrudniona lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy. W odwołaniu podniosłam, że kluczowe w niniejszej sprawie jest kryterium bezpośredniości. Wobec tego, że pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a rejestracją w urzędzie pracy upłynęły 2 miesiące, nie można mówić o spełnieniu tego kryterium. Wojewoda w całości podzielił taką interpretację, wydając urzędowi pracy wytyczne dotyczące ponownego rozpoznania sprawy.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu, jeśli mają Państwo problem w uzyskaniu świadczeń od urzędów i innych organów administracji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, świadczę także porady w trybie zdalnym oraz online za pośrednictwem komunikatorów Skype oraz ZOOM.

Fot. Pixaby

Facebook
LinkedIn